Sống dối làm sao cứ sống đây?
Gạt đời quen mặt những kẻ ngay
Leo lên dốc núi, thời đắm đuối
Tuột xuống bờ sông, lúc đoạ đày
Lá trụi, hoa tàn, đời khốn khổ
Cây khô, cành mục, số bầy nhầy
Đừng xem thế giới toàn ngu cả
Rồi đến ngày kia mi biết tay!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019