Nước nước, sông sông mãi trường tồn
Rành rành tất cả khắp núi non
Hào hùng chí khí yêu dân tộc
Vọng ngắm sơn hà đẹp dấu son.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019