Râm bụt nhà quê nở lập loè
Múa từng mảnh lụa vướng cây che
Cô đang bước tới đan trong đấy
Tôi lẫn niềm mơ bặt nẻo về

Từ xóm làng tôi sang xóm cô
Nào đâu vạn lý cứ mong chờ
Dáng giăng uyển chuyển qua đường nhỏ
Cô hãy chờ tôi ủ thêm mơ!

Giá mai cô cũng như bao gái
Ra thành tìm kiếm những con giai
Thì tôi khoá chặt hồn mông muội
Cho chết tình yêu đắp lâu đài.


TP. Hồ Chí Minh, 2004