Đã sáng mưa thu gõ giọt đàn
Lá vàng điểm chút lạnh miên man
Bâng khuâng nhớ cảnh tàn lay lắt
Rộn rã mong tình dệt chứa chan
Thiếu nữ tơ mềm lơi chiếc cúc
Chàng trai gió bén ngả tấm thân
Hôm qua phút chốc buồn hiu hắt
Lệ đá còn đong chẳng được gần!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016