Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/12/2019 16:26

Heroic mettle

I want I become the immense sky
The eagle is flying freely
Looking for by my heroic mettle
Being across the sky and the sea
The soul of the Four Oceans of mine
The spirit of universe of mine
Going and return to on the cloud and the wind
Everywhere in the world
It is me – a tiny ant has been become the eagle
And from the eagle I will be the tiny ant
One day I will become the sand in the wild desert
No shade of people, nobody remembers me from the forgotten place
In the earth, it was a lived place in sudden
Today the world affairs are up and down like the floating water hyacinth
Unsheathe the holy sword sparklingly
Leaving humanity, joy, anger, love, hate, sad, desire, peace
From the “zero” and come to “zero” speedily.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ta muốn ta là bầu trời mênh mông
Tự do cánh đại bàng chao liệng
Đưa mắt khí phách anh hùng
Dọc ngang trời biển
Tâm hồn tứ hải
Linh hồn vũ trụ
Đi về trên mây gió
Đạp sóng hải hồ
Khắp nơi trên thế giới
Chính ta - một loài kiến bé nhỏ hoá đại bàng
Rồi từ đại bàng thành một chú kiến bé
Một ngày thành hạt cát giữa sa mạc hoang vu
Trong quên lãng, không bóng người, không ai nhớ đến
Nơi trần gian - một cõi trọ tình cờ
Hôm nay đây thế sự thăng trầm lục bình trôi giạt
Tuốt chiếc gươm thần sáng chói
Gạt bỏ nhân tình hỉ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc
Từ số không trở vội về không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

英雄气慨

我要我成为巨大的天空
鹰自由飞翔
注意眼睛,英雄气慨,我的
穿越天空和大海
我的四大洋的灵魂
我的宇宙精神
回到云和风中
世界各地
是我–一只小蚂蚁成了鹰
从鹰中我将成为小蚂蚁
有一天我会变成荒野中的沙子
没有人的阴影,没有人记得这个被遗忘的地方
在大地上,这是一个生活的地方
如今,世界事务像浮水葫芦一样起伏不定
闪闪发光的圣剑
离开人性,欢乐,愤怒,爱,恨,悲伤,欲望,和平
从“零”迅速变为“零”。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời