Đôi mắt hồ thu sao long lanh
Mà nay xuân đến vẫn đậm tình
Và trong mắt ấy là thi sĩ
Rung cảm bằng dây thơ lung linh.


An Giang, 2018