25.00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/11/2019 07:21

Let the Lord be praised both day and night

The holy place of God in the Heaven
And I am the church for your dwelling in
The past, today and future
I will sing for you many powerful things of the Lord
My flute, guitar, mandolin,... All instruments will be moved to praise the Lord
We can dance to praise You
All species will praise Jehovah, Jesus Christ and the Holy Ghost
Being people must know how to thank the Lord
Because it was Jesus Christ died on the cross for our humankind being saved
The darkness and the evil and the sins will be melted when the Lord living with us
Let us pray to God; let confess ourselves to the Lord, He will forgiven
Those who hide sin will be harmed by Satan
Believe in the light of the Lord
He is the most wonderful way for us receiving happiness and eternal life
Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Amen.


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Hãy để Đức Chúa Trời được ngợi khen cả ngày và đêm

Nơi thánh của Thiên Chúa trên Thiên Đàng
Và tôi là nhà thờ cho Chúa ngự
Quá khứ, hôm nay và tương lai
Tôi sẽ hát cho Chúa nhiều điều quyền năng của Chúa
Sáo, ghi ta, măng-đô-lin của tôi,... Tất cả các nhạc cụ sẽ được chuyển động để ca ngợi Chúa
Chúng tôi có thể nhảy để ca ngợi Ngài
Tất cả các loài sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-xu Christ và Đức Thánh Linh
Là người phải biết cảm tạ Chúa
Bởi vì đó là Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá vì loài người chúng ta được cứu
Bóng tối và tà ác và tội lỗi sẽ bị tan chảy khi Chúa sống với chúng ta
Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa; Hãy xưng mình với Chúa, Ngài sẽ thứ tha
Những kẻ che giấu tội lỗi sẽ bị Satan làm hại
Hãy tin vào ánh sáng của Chúa
Ngài là con đường tuyệt vời nhất để chúng ta nhận được hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia! Amen.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

昼夜赞美耶和华

上帝在天堂的圣地
我是你住所的教会
过去,今天和未来
我会为你唱主的许多有力的事
我的长笛,吉他,曼陀林,...所有乐器都会感动赞美主
我们可以跳舞赞美你
所有物种都会赞美耶和华,耶稣基督和圣灵
做人必须懂得感谢主
因为是耶稣基督为拯救我们人类而死在十字架上
当主与我们同住时,黑暗与邪恶与罪恶将被消融
让我们向上帝祈祷; 让我们向主坦白吧,他会原谅的
那些隐藏罪恶的人会受到撒但的伤害
相信主的光辉
他是我们获得幸福和永生的最奇妙的方式
哈利路亚,哈利路亚,哈利路亚! 阿们.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời