Chớ tưởng đời ngươi sáng tựa đèn!
Ngờ đâu lửa tắt chẳng ai quen
Khoe khoang bắt bướm người rõ tuổi
Múa mép lùa hoa kẻ biết tên
Đời ếch phồng lên hồn xin nhớ
Phận chim gục xuống trí đừng quên!
Kìa tên gian ác trong tim đó
Chớ tưởng đời ngươi sáng tựa đèn!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019