25.00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/11/2019 10:30

The Lord is the God of all species

Oh my Lord, You have been looking at me
From the dawn to the sun set; from the sun set to the dawn
Thanks to you, I am without anything what I need
Everyday is the Spring
Because Your words make new life to my soul and my body
The days and the hours passing swiftly
But Your love is lasting
I live by Your Words
My eyes distinguish wisdom and ignorance by Your power
My happiness is on Your shoulders
I go in the dark world or in the dangers, Your hands always take me on the way
My haters will be melted by You
I will always pray to You many times both daily and nightly
Both eating or drinking or anything else I still remember You
I expect You will advise and protect me like You are taking care of the flock of sheep
Sometimes my soul will be fallen down, You will raise me up
I cry, You will clean the tears on my face
The deep shade will not attack me
Your image is covered on my soul and heart
I praise the Lord forever
It is Him, it is Him, being the Lord who I love and wait for
Jesus Christ died miserably on the cross because of our humankind
He wanted to save everybody out of the death in the Hell
He resurrected after three days; the death and the Hell could not keep Him
Oh my dear God, You are very merciful
Your love is immense that nothing can compare to
In You, I feel safety
Oh the wings of The Great Father - The Lord God of all species.


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Chúa là thiên chúa của muôn loài

Chúa ơi, Ngài đã và đang nhìn tôi
Từ bình minh đến mặt trời lặn; từ mặt trời lặn đến bình minh
Nhờ có Ngài, tôi không có thiếu thốn bất cứ thứ gì tôi cần
Mỗi ngày là mùa xuân
Bởi vì những lời của Ngài làm cho cuộc sống mới đến tâm hồn và cơ thể của tôi
Ngày tháng trôi qua thật nhanh
Nhưng tình yêu của Ngài là bền vững
Tôi sống theo lời của Ngài
Mắt tôi phân biệt sự khôn ngoan và thiếu hiểu biết bởi quyền năng của Ngài
Hạnh phúc của tôi là trên vai của Ngài
Tôi đi trong thế giới đen tối hoặc trong những hiểm nguy, bàn tay của Ngài luôn đưa tôi đi trên đường
Những người ghét tôi sẽ bị Ngài làm tan chảy
Tôi sẽ luôn cầu nguyện cùng Ngài nhiều lần cả hằng ngày và hằng đêm
Cả ăn hay uống hay bất cứ thứ gì tôi vẫn nhớ đến Ngài
Tôi mong Ngài sẽ khuyên bảo vệ tôi như Ngài đang chăm sóc đàn cừu
Đôi khi tâm hồn tôi sẽ sụp đổ, Ngài sẽ nâng tôi lên
Tôi khóc, Ngài sẽ lau nước mắt trên mặt tôi
Trũng bóng chết sẽ không tấn công tôi
Hình ảnh của Ngài được bao phủ trong tâm hồn và trái tim tôi
Tôi ca ngợi Chúa mãi mãi
Chính Ngài, chính Ngài, là Chúa mà tôi yêu và chờ đợi
Chúa Giê-xu Christ đã chết một cách thảm hại trên cây thập tự vì nhân loại của chúng ta
Ngài muốn cứu mọi người thoát khỏi cái chết trong Địa Ngục
Ngài sống lại sau ba ngày; cái chết và địa ngục không thể giữ Ngài
Ôi Chúa ơi, Ngài rất nhân hậu
Tình yêu của Ngài là vô cùng lớn lao mà không gì có thể so sánh với
Ở trong Ngài, tôi cảm thấy được sự an toàn
Ôi đôi cánh của Người Cha vĩ đại - Chúa tể của tất cả các loài.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

耶和华是万物之神

哦,我的主,你一直在看着我
从黎明到日落从太阳落山到黎明
多亏你,我什么都没有了
每天都是春天
因为你的话为我的灵魂和身体带来了新的生命
时光飞逝
但是你的爱是永恒的
我靠你的话活
我的眼睛凭着你的能力分辨出智慧和无知
我的幸福在你的肩上
我走在黑暗的世界或危险中,你的手总是带我走
我的仇恨会被你融化
我将每天和晚上多次向您祈祷
无论吃喝还是我还记得你
我希望您会像劝导绵羊一样照顾并保护我
有时候我的灵魂会倒下,你会把我复活
我哭了,你会擦净我脸上的眼泪
深深的阴影不会攻击我
你的形象被我的心灵覆盖
我永远赞美主
是他,是他,是我爱并等待的主
耶稣基督因为我们人类在十字架上惨死
他想将所有人从地狱中解救出来
三天后他复活了。死亡和地狱无法保留他
哦,亲爱的上帝,你非常仁慈
您的爱是无与伦比的
在你里面,我感到安全
哦,伟大父亲的翅膀-所有物种的主神。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời