Quả trổ nhà quê cũng có đôi
Anh to em nhỏ khít môi rồi
Nắng hoá trùng dương say dào dạt
Quên đời bạc tóc gió phai phôi.


2014