Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/10/2016 15:11

I miss you

My darling!
I miss you!
You know? Now,
The day is longer ̶
The night is longer ̶
The sea is deeper ̶
The sky is higher ̶
My heart is stronger
I forget the days
I forget the months
I forget the years
I forget who I am
I miss you! I miss you!
I love you more than I love me
You are my head
You are my mind
You are my stomach
You are my heart
You are my hands
You are my legs
You are me.


Nguồn: Think about the poetic rhymes, NXB Thanh niên, 2000

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

我想你!
(潘 国 雨)

我的宝贝!
我想你!
你懂? 现在,
一天更长̶
夜晚更长̶
海更深̶
天空更高̶
我的心更坚强
我忘记了日子
我忘了几个月
我忘了岁月
我忘记了我是谁
我想你! 我想你!
我爱你胜过爱我
你是我的头
你是我的主意
你是我的肚子
你是我的心
你是我的手
你是我的腿
你就是我。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Tu me manques!
(Pan Guo yu)

Mon bébé!
Tu me manques!
Vous comprenez? Maintenant
Un jour de plus
Nuit plus longue
Mer plus profonde
Le ciel est plus haut
Mon coeur est plus fort
J’oublie les jours
J’ai oublié quelques mois
J’ai oublié les années
J’ai oublié qui je suis
Tu me manques! Tu me manques!
Je t’aime plus que moi
Tu es ma tête
Tu es mon idée
Tu es mon ventre
Tu es mon coeur
Tu es ma main
Tu es ma jambe
Tu es moi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

난 당신이 그리워요
(Pan Quo Yu)
내 사랑!
난 당신이 그리워요!
당신은 알고 있습니까? 지금,
하루가 더 길다
밤이 길다
바다가 깊다
하늘이 더 높다
내 마음이 더 강해
나는 일을 잊었다
나는 달을 잊었다
나는 몇 년을 잊었다
내가 누군지 잊어
난 당신이 그리워요! 난 당신이 그리워요!
나보다 널 사랑해
너는 내 머리 야
당신은 내 마음입니다
당신은 내 배
당신은 내 마음이다
당신은 내 손입니다
넌 내 다리 야
당신은 나야

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

ខ្ញុំនឹកអ្នក
(Pan Quo Yu)

ស្នេហារបស់ខ្ញុំ!
ខ្ញុំនឹកអ្នក!
តើអ្នកដឹងទេ? ឥឡូវ
មួយថ្ងៃកាន់តែយូរ
យប់វែង
សមុទ្រជ្រៅ
មេឃខ្ពស់ជាងនេះ
បេះដូងខ្ញុំកាន់តែខ្លាំង
ខ្ញុំភ្លេចការងារ
ខ្ញុំភ្លេចព្រះច័ន្ទ
ខ្ញុំភ្លេចច្រើនឆ្នាំ
ភ្លេចថាខ្ញុំជានរណា
ខ្ញុំនឹកអ្នក! ខ្ញុំនឹកអ្នក!
ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាងខ្ញុំ
អ្នកគឺជាក្បាលរបស់ខ្ញុំ
អ្នកគឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំ
អ្នកគឺជាពោះរបស់ខ្ញុំ
អ្នកគឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំ
អ្នកគឺជាដៃរបស់ខ្ញុំ
អ្នកគឺជាជើងរបស់ខ្ញុំ
អ្នកគឺជាខ្ញុំ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

あなたがいなくて寂しいです
(Pan Guo Yu)

愛しいあなた!
あなたがいなくて寂しいです!
ええと? さて、
日は長いです—
夜は長いです—
海はもっと深い—
空はもっと高い—
私の心は強い
日々を忘れる
私は月を忘れます
私は年を忘れる
私が誰であるか忘れます
あなたがいなくて寂しいです! あなたがいなくて寂しいです!
愛してるより愛してる
あなたは私の頭です
あなたは私の心です
あなたは私の胃です
あなたは私の心である
あなたは私の手です
あなたは私の足です
あなたは私です。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời