Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 18:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2017 11:36

Đức Giê-hô-va ơi! Chính Ngài ban năng lực và đức độ cho tôi
Nhưng tôi vẫn nghĩ mình bé bỏng trong biển người uyên bác
Tôi vẫn đang học Ngài, học cuộc đời nhiều điều thâm thuý
Tin Lành Ngài phải lan xa ra cùng xã hội, vì phải có ánh sáng của Ngài
Phải có thần quyền Ngài tuôn đổ suốt tháng năm
Chê-ru-bim Ngài vẫn bay qua các vùng Ngài đến, bay đến tôi nghỉ ngơi lại trong nhà
Rồi một ngày tôi phải đến ở nhà Ngài mãi mãi
Từ biệt thế gian bao tấn trò đời nghiệt ngã!
Miệng và lỗ mũi Ngài phát ra quyền phép sai khiến đại dương, sai khiến hoàn cầu
Ai dám chọc giận Ngài, chả ai ngu si đến thế!
Ngài không cho phép lấy gì Satan bước đến?
Ngài ôi, Đấng vĩ đại, Đấng Alpha và Omega, là đầu và là rốt!
Chỉ Ngài, duy chỉ Ngài mới có quyền trên tất cả sinh linh, trên hoàn vũ và trái đất cỏn con này
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đấng tuyệt vời, toàn năng, vĩnh hằng, toàn tại, toàn tri…
Ngài chi li khi sinh ra từng sinh vật, Ngài nắn nót cả hai chúng tôi – nam và nữ đẹp lạ kì
Ngài dạy chúng tôi phải yêu thương nhau và sinh con đẻ cái
Dạy đạo cho chúng tôi
Giê-xu ơi! Việc đổ huyết của Ngài lớn bấy
Miệng con cái Ngài hát mãi thần khúc ngợi khen.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God is almighty

Oh my dear God! You yourself gave me strength and virtue
But I still think I’m small in the ocean of erudite
I am still learning You, learning profound things
Your gospel must spread far to every society, because it must have Your light
Your theocracy must flow through the months and years
Cherubim You still flew over the areas You came, flew to me to rest in the house
Then one day I must come to Your house forever
Say goodbye to the world, tons of cruel life!
Your mouth and nostrils emanate power to command the ocean, to dictate the world
Whoever dares to provoke You, no one is so foolish!
You do not allow what Satan steps forward?
Oh the Lord, the Alpha and the Omega (are the heads and the end!)
Only You, only You have the power over all this living, universal and small earth
Hallelujah! Praise to the wonderful One, omnipotent, unchanging, eternal, omnipotent, omniscient...
You were detailed when you gave birth to every creature, You shaped both of us - strangely beautiful men and women
You taught us to love one another and had children
Teaching us religion
Jesus Christ! Your bloodshed was great
The mouth of Your children sings You the saint songs forever.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

神是全能的

哦,亲爱的上帝!你自己给了我力量和美德
但是我仍然认为我在博学的海洋中很小
我还在学习你,学习深奥的东西
您的福音必须传播到每个社会,因为它必须有您的光明
您的神权统治必须持续数月和数年
基路伯你仍然飞过你来的地方,飞到我那里休息
然后有一天我必须永远来你家
向世界告别,无数残酷的生活!
您的嘴和鼻孔散发出控制海洋,支配世界的力量
谁敢挑衅你,谁都不会愚蠢!
你不允许撒旦前进吗?
哦,上帝,阿尔法和欧米茄(是头与尾!)
只有你,只有你才拥有这一切生命,普遍和小地球上的力量
哈利路亚!赞美美妙的,万能的,不变的,永恒的,万能的,全能的...
当您生出每个生物时,您都很详细,您塑造了我们俩-奇怪的美丽男人和女人
你教我们彼此相爱并生了孩子
教我们宗教
耶稣基督!你的流血很棒
孩子们的嘴永远唱着圣歌。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời