15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/11/2019 17:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/11/2019 17:51

Đức Chúa Trời vĩ đại của Áp-ra-ham ơi!
Và là Đức Chúa Trời của chính tôi ơi!
Hãy phù hộ tôi làm điều tốt lành và xa lìa điều gian dối, tội ác!
Ngài giữ tôi như con ngươi của mắt Ngài mỗi ngày nhìn nhân thế
Nhìn con dân Ngài từng mảnh đời lặng lẽ ra đi
Ngài ban cho bốn vị thiên sứ hộ tống tôi và Thánh Linh Ngài ở giữa lòng tôi
Tôi chả hề rúng động trước Âm Phủ và những giấc mơ đầy Satan cám dỗ
Hay từng ngày Satan ghìm, rình mò, dụ dỗ tìm cách giết hồn tôi
Tôi thực sự yếu đuối nếu có Ngài bên cạnh thì tôi sẽ mạnh biết bao như có nghìn đạo binh thiên sứ
Dẫn đi qua các nẻo thăng trầm, vực thẳm đời, vực thẳm bẫy kẻ thù giăng sẵn
Hát ca, viết nhạc khen ngợi Ngài, ngày đêm luôn nhớ đến lời Ngài
Thời gian với Chúa là chả có nhưng với tôi nó chóng lắm thay!
Sao tôi hoá cuồng khi sống không phải là kẻ đàng hoàng đến vậy?
Hai bên vai tôi đều có Ngài canh giữ
Mắt Ngài soi cho mắt tôi thấy đường tâm linh vững bước
Nhìn Ngài mà đi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

OH MY DEAR GOD!
(Pan Guo Yu)
The great God of Abraham!
And be my own God!
Bless me good deeds and keep me away from lies and crimes!
You holds me as the iris of Your eyes every day seeing the world
Watch Your people go to pieces quietly
You sent four angels to escort me, and Your Spirit in my heart
I was not moved by Hades and tempted Satan dreams
Or every day Satan pinches, prowls, seduces and tries to kill my soul
I am really weak if you are with me, how strong I will be as there are a thousand army angels
Lead through the ups and downs, the abyss of life, the abyss to trap enemies
Singing and writing songs to praise You, day and night always remembers Your Words
Time with God is nothing; but to me, it very quickly!
Why am I crazy when living isn’t such a decent person?
On both sides of my shoulder is Your watch
Your eyes enlighten my eyes to see the spiritual path steadfast
Look at the Lord and go!


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

噢,亲爱的上帝!
(潘 国 雨)
亚伯拉罕的大神!
成为我自己的上帝!
祝福我的善行,让我远离谎言和犯罪!
你把我当作每天看到世界的眼睛的虹膜
观看您的员工安静地休息
你派四个天使护送我,你的灵在我心中
我并没有被哈迪斯感动和诱惑撒旦的梦想
或撒旦每天捏捏,四处寻找,引诱并试图杀死我的灵魂
如果你和我在一起,我真的很虚弱,因为有千名军队天使,我会变得多么坚强
引领跌宕起伏,生活的深渊,诱捕敌人的深渊
唱歌和写歌赞美你,白天和黑夜总会记住你的话
与上帝同在是什么? 但是对我来说,很快!
当一个生活不那么体面的人时,我为什么会发疯?
在我肩膀的两侧是你的手表
你的眼睛启发了我的眼睛,看到了坚定不移的精神道路
看主走吧!


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019
Chưa có đánh giá nào
Trả lời