15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 17:09

Đức Giê-hô-va Ngài khiến tôi ngủ thiếp đi, ban đầy linh lực cho tôi
Sự vinh hiển Ngài toả sáng trên cả Si-ôn, trên cả hoàn vũ này
Satan rúng động và tỏ lòng ganh tị
Ngài trọng dụng những đôi bàn tay trong sạch và tâm hồn thuộc về Ngài
Đức Chúa Trời tôi ơi, mưa Thánh Linh ngấm cả hồn, linh, cốt tuỷ tôi!
Ngài là vì vua nâng đỡ tinh thần người ngã quị
Đức Thánh linh Ngài xoa dịu, chở che, an ủi, phấn hưng và làm mới lại nỗi đau thương
Khiến đau thương thành hạnh phúc và tình yêu trong Chúa
Điều uy nghi cả thể của Ngài là nắm giữ các tầng trời, nắm giữ thiên đàng, trần gian và địa ngục
Ngài biết giờ nào Ngài phải tái lâm
Ôi, duy chỉ Ngài biết, duy chỉ Ngài mới có quyền như thế
Kẻ nào dám giả mạo Ngài mà bảo rằng biết thời gian Ngài tái lâm đều là tiên tri giả
Đức Chúa Trời sẽ có hình phạt cho họ
Tất cả các nước lớn, nước nhỏ đều phải chầu về Ngài lắng nghe điều mình đã làm trên dương thế
Máy quay phim vĩ đại của Ngài, những hình ảnh kia hiển hiện lại chả chối cãi vào đâu
Quyền bính Ngài chiếu soi tất cả dầu xương kia có nát ra thành bột cũng phải gom về và linh hồn sống lại chầu Ngài
Ôi, tôi rúng sợ quyền uy vũ bão của Ngài nếu tôi chưa có Ngài ở cùng chắc tôi phải chết
Đức Chúa Trời tôi ơi, mười hai cửa trời Ngài mở ra chào đón các thánh đồ!
Ngài còn chờ đợi đến bao giờ?
Sự nhân từ Ngài đến bao giờ?
Và khi nào Ngài mới trả sự công bằng cho chúng tôi khi kẻ thù sát hại?
Mau chóng thôi, rất mau và mau nữa
Các điều dự báo của kinh thánh đã và đang xảy ra
Chiến tranh các nước rộ dần
Tai nạn, lũ lụt nhẹ, bão tố, động đất, cha giết con, con giết cha, hãm hiếp và mọi sự dâm loàn đều ứng nghiệm
Khi tội lỗi loài người chất đầy đến mút đỉnh Ngài sẽ trở lại
Việc tái lâm của Ngài là niềm vui của các thánh đồ
Chúng tôi chờ tiếng kèn của thiên sứ Ngài thổi
Sự biến hoá cơ thể chúng tôi thành thánh và bay lên không trung gặp Ngài
Đức Chúa Trời ơi, ngày đến gần rồi ư?
Kẻ khốn cùng hãy tìm Ngài!
Kẻ tàn ác hãy ném bỏ súng ống và dao!
Kẻ đĩ hãy bỏ nghề và tìm cầu Chúa!
Thượng Đế đã nhường nhịn loài người để có vua chúa một thời gian rất lâu từ Cựu Ước đến Tân Ước mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa cho con người hạnh phúc viên mãn
Giờ đây, gần đây thôi, thời điểm Ngài sẽ tới để cai trị mọi dân, mọi nước
Ha-lê-lu-gia, Ngài kíp đến cùng chúng tôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God will return early

The Lord Jehovah You made me fell asleep, giving me full spiritual energy
His glory shines on Zion, in this whole universe
Satan trembles and express jealousy
You values the clean hands and the hearts belongs to the Lord
My God, the rain of the Spirit soaks up my soul, spirit, and bone marrow!
He is the King who upholds the spirit of the fallen persons
His Holy Spirit soothes, protects, comforts, revives, and renews pain
Make pain into happiness and love in God
It is Your grand master that holds the heavens, the Heavens, the world and the Hell
You knows when You will return to the earth
Oh, only You knows, only You have the right
Anyone who dares to impersonate You and tell You that the time You come again is a false prophet
God will punish them
All the big and small countries have to flock to him to listen to what they have done on earth
Your great video camera, the images that appear are unmistakable
Your authority, which shines upon all the bones, which have been broken into powder, must also be gathered and the soul will be raised to You
Oh, I’m afraid of Your mighty power if I didn’t have You to live together, I would die
My God, the twelve gates of Your Heaven will be opened and meet your saints!
How long will You wait?
How long will Your mercy be?
And when will You pay fairness to us when the enemy kills us?
Quickly, very quickly and quickly
The predictions of the Bible have been happening
The war of the countries started
Accidents, minor floods, storms, earthquakes, father killing children, children killing father, rape and all lustful things are fulfilled.
When the sin of mankind fills the summit You will return
Your second coming is the joy of the saints
We waited for the trumpet of your angel to blow
Transforms our bodies into saints and flies into the air to meet You
God, is the day near?
The bastards, quickly find Him!
Wicked people throw away guns and knives!
The prostitute quits one’s job and seeks God!
God has yielded to the mankind for a long time from the Old Testament to the New Testament but has not completed the task, has not given man the full happiness
Now, just recently, the time when You will come to rule all people, all countries
Hallelujah, You come with us soon!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

神会早日返回

耶和华神让我睡着了,使我充满了精神上的活力
在整个宇宙中,他的荣耀照在锡安
撒但颤抖并表示嫉妒
您珍视干净的手,心灵属于主
我的上帝,圣灵的雨浸透了我的灵魂,灵魂和骨髓!
他是捍卫堕落者精神的国王
他的圣灵舒缓,保护,安慰,恢复活力并恢复痛苦
使痛苦成全上帝的幸福和爱
是您的大师掌握着天堂,天堂,世界和地狱
你知道什么时候你会回到地球
哦,只有你知道,只有你有权利
任何敢冒充您并告诉您您再次来世的人都是假先知
上帝会惩罚他们
所有大小国家都必须涌向他,听听他们在地球上所做的一切
您的优质摄像机,显示的图像无误
散布在粉末上的所有骨头都照耀着你的权威,灵魂将复活给你
哦,我怕你强大,如果我没有你一起生活,我会死的
我的上帝,您天堂的十二道门将打开,迎接您的圣徒!
你要等多久?
您的怜悯会持续多久?
当敌人杀死我们时,您何时才能对我们公平?
很快,非常快,越来越快
圣经的预言正在发生
国家之战开始了
事故,小水灾,暴风雨,地震,杀害父亲的父亲,杀害父亲的孩子,强奸和所有淫秽的事情都得到了满足。
当人类的罪恶登顶时,您将返回
你的第二次来临是圣徒的喜悦
我们等着你的天使吹小号
将我们的身体变成圣徒并飞向空中与您相遇
天哪,天快到了?
那个混蛋,赶紧找到他!
邪恶的人扔掉了枪和刀!
妓女辞职求神!
从旧约到新约,上帝已长期屈服于人类,但没有完成任务,没有给人充分的幸福
现在,就在最近,您将统治所有人,所有国家的时候
哈利路亚,您很快就会和我们一起来!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời