Nghe đói lắm những khi tình rên rỉ
Chảy du dương trên môi đỏ em hiền
Rơi tí tách mưa hồn đang ngõ ý
Quyến dụ ta băng dãy núi đồng tiền.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017