Tuồng đời lăng lố vẽ nên "phông"
Mới mọc râu trê, nó tưởng ông
Xừ ấy đóng vai cười vỡ bụng
Thằng kia lên mặt giận tràn hông
Khi xưa "cái kiếc" nay tri huyện,
Vừa mới "lon ton" đã hội đồng!

Xuất xứ công danh nhiều lối thiệt
Ai đời mua tước dễ như không


Bài này làm trong thời gian tác giả ở Sài Gòn, đăng lần đầu trên báo Công luận, số ngày 23-3-1935.

Nguồn:
1. Báo Công luận, số 6772, ngày 23-3-1935
2. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
3. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995