@Vanachi!

Bài nầy Hàn Mặc Tử viết theo thể Thơ Mới Tám chữ, không phải Thơ Tự do.

- Câu "Để dầm dề hạt lệ đôi ta" là thiếu một chữ. Và
- dưới câu "Khói nhạt nhạt xen vô màu sắc biếc" thiếu một dòng (cũng có nghĩa là: trên "Đẩy đưa dài hơn ngào ngạt trầm mơ" thếu một câu)
- "Tầng" chớ không phải "Tần"; "hơi" chớ không phải "hơn"...

bạn có thể tham khảo thêm trên bản sau:

Thượng thanh khí, tiết ra nguồn tinh khí
Xa xôi đời trăng mọc nước huyền vi
Đây Miên trường, đây vĩnh cửu đề phi
Cao cao vượt với hai hàng bóng vía
Trời nhật nguyệt cầu vồng bắt tứ phía
Ôi! Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây
Hương ân tình cho kết lại thành dây
Mong manh như lời nhớ thương hàng triệu
Đàn cung bậc gió dồn lên âm điệu
Sững lòng chưa say chấp cả thanh bai
Sang chơi thôi, sang chơi thôi, mà ai
Thu đây rồi bước lên cầu Ô thước
Sao! Vàng sao rơi đầy trên sông nước
Đừng ngã tay mà hứng máu trời sa

Thôi kéo về đừng cho lòng bay xa
Thu vươn này, thu vươn ra như ý
Mau rất mau trong muôn hoa kiều mị
Mùa rất trai mà ánh sáng rất cao
Đừng nói buồn mà không khí nao nao
Để chơi vơi này bông trăng lá gió
Để phiêu phiêu này tờ thơ vàng vọ
Để dầm dề hạt lệ ta đôi ta
Tầng thượng tầng, lâu đài ngọc đơm ra
Khói nhạt nhợt xen vô màu xanh biếc
Tiếng huyền dịệu gò theo tia yếu nguyệt
Đẩy đưa dài hơi ngào ngạt trầm mơ
Thinh không tan như bào ảnh hư vô
Giải Ngân hà biến theo cầu Ô thước
Và ước ao và nhớ nhung lần lượt
Đắm im lìm trong mường tượng buồn thiu


Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994.
Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt