Đề huề trăng gió đến Thiên Thai
Cảnh trí thần tiên bước lạc loài
Ngắm nghía non sông, vầng khói toả
Vạch vùng hoa cỏ, hạt sương rơi
Cây sum suê lá, chùa nương bóng
Suối láng lai dòng, khách rửa tai
Phàm tục đến đây nhờ Phật độ
Đừng vương vấn nữa nợ trần ai


Lệ Thanh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]