Bây lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.


Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995