Dòng cuối, bài II, không phải "cầu âu thước", mà là "cầu Ô Thước".