Anh ngồi ở bến Hàn Giang
Gập ghềnh sóng nước ưu buồn mênh mang
Câu thơ anh, mình anh, anh biết
Nỗi buồn đau ai biết mà trau