Răng non đều đặn mắt long lanh
Trơiês bày hoa biếc móng xanh
Giàm ngọc mới ràng mồm loáng bọt
Roi vàng toan đánh vó phi nhanh


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)