Thành xuân khắp chốn hoa bay;
Vườn cung hàn thực liễu gầy gió nghiêng.
Hán cung chiều tối đuốc truyền;
Năm nhà hầu tước khói êm chia vào.