Mưa đượm bên trời tựa rượu tô,
Gần xa sắc cỏ thuốc xanh tô;
Cảnh xuân ai vẽ nên tươi tốt,
Bằng mấy hoa dương ở đế đô.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929
tửu tận tình do tại