Hai bên đường hoè trồng thưa thớt
Mái cung cao chót vót sườn non
Trước cung di lão vài ông
Hỏi nay con cháu Huyền Tông mấy đời?

tửu tận tình do tại