Mưa tối li ti không thể tạnh
Bờ ao vạt cỏ giun trùng kêu
Gậy quăng lên ngựa đường về vút
Vừa tới cổng thành tiếng trống kêu.