Màn xanh lọng tía trẻ theo hầu
Mưa nhỏ khói lên như lợp màu
Không có hoạ sư đến vẽ mặt
Biết rằng khó gặp trong đời này.