Mừng bạn long lanh mắt như sóng
Cầm tay ngày trước chơi nam thành
Thấy thơ đề trúc Mạnh Giao viết
Rơi lệ nhìn nhau thu được chăng.