Người xưa ai sánh được
Nay việc thấy không như
Tình cỏ xanh yên tĩnh
Gió du trắng tản bay
Giàn đổ dây leo rụng
Giậu tan khóm trúc suy
Há nên buồn bã đứng
Đảo lật ai lường đâu.