Vải trắng áo dài đầu tím khăn
Khác ban chưa chuyển đấy người nhàn
Ngậm đòng lúa mạch dâu sinh quả
Đầu ruộng cùng vui thần đất thăm.