Đẹp nổi át trời khó tới coi
Thơm nghe dậy đất chỉ xa thôi
Gió xuân là vậy nhiều tình cảm
Nên chọn cành tươi bẻ tặng người.