Trên đất trước xe phủ quả du
Tường vi chấm nước măng xuyên rào
Cửa son vó ngựa chẳng lưu dấu
Giá sử xuân về chắc biết mà.