Loay hoay tìm danh tiếng
Ai có một ngày nhàn
Đây tớ không bè bạn
Rượu nâng ở núi Nam.