Chậu bùn nông nhỏ ngỡ thành ao
Ếch cốm nửa đêm tài biết được
Lén đến kết bạn cùng hát nghe
Chẳng phiền kêu gọi đấu còn mất.