Ông lão rõ thực như trẻ con
Đào vườn đổ nước làm ao bồn
Suốt đêm ếch cốm kêu tới sáng
Lúc câu cá rồi vừa dạng vuông.