Làm thần sao để nứt khe thân
Gặp thấy còn khen bếp để tàn
Mọt nát chẳng hơn cưa đục đẽo
Thợ tài tuy khéo muốn sao chăng.