Theo người Mỹ tôi đi càn nhiều nơi
Họ gắn cho tôi chiếc mề đay sắt
Ở nơi này người Mỹ bỏ rơi tôi
Từ càng trực thăng xuống đất!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999