Theo người Mỹ tôi đi càn nhiều nơi
Họ gắn cho tôi chiếc mề đay sắt
Ở nơi này người Mỹ bỏ rơi tôi
Từ càng trực thăng xuống đất!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]