Xuân leo qua cửa sổ
Trăng ngủ ở vườn sau
Tuyết nằm bên góc núi
Bóng người giữa đêm thâu