Như viên ngọc tống giam vào ngục
Kéo khỏi nhà, trước ngực là gông
Thương cho gỗ tấm làm gông
Nỡ nào kềm kẹp hoa cùng loài cây

tửu tận tình do tại