Biết ngày nào tạnh mưa?
Thu nơi nào nhiều, vừa?
Lạnh tràn đèn soi lẻ,
Ngâm năm chữ, buồn đưa.
Hành tàng chốc năm tháng,
Giao dịch khắp sông hồ.
Mừng nông phu may mắn,
Gió không đổ lúa bồ!