Biết gì vũ trụ chốn mênh mông?
Lầu quán nhấp nhô sánh điện rồng
Mây lượn sóng trào qua sớm tối
Nắng lên trăng xuống trải tây đông
Sao trời, Chức Nữ nào khi gặp
Gió đất, Tiên Ông liệu chỗ cùng?
Du ngoạn, núi sông còn giúp nữa
Sừng tê may có điểm hanh thông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)