Phồn thịnh thông thương thuyền dặm xa,
Một vùng san sát giàu sang nhà.
Thuần Tây xa xỉ khí tài chế,
Tấp nập thuyền buôn nửa bắc qua.
Vũ trụ mở tầm rộng mắt mới,
Nước non gặp chỗ nhân duyên xưa.
Thân ta không biết hứng khi đến,
Dạo khắp “nhuyễn trần” tắm suối trong.