Từ sớm, vừng đông đỏ bãi bồi,
Muôn hồng, vạn tía gửi dòng xuôi.
Sợi vàng khâu phứa mây đêm sót,
Cầu lửa hun bừa khói sáng trôi
Phẩy cát, cò nhầm thành vẩy cá,
Đuôi sao, nắng đuổi trốn lưng trời.
Nói gì, mà gió hai bờ khiến,
Núi phải nghiêng đầu sát nước soi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.