Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 22/02/2014 20:56 bởi tôn tiền tử
Hà Hy Nghiêu 何希堯 tự Đường Thần 唐臣, hiệu Thường hoan hỉ cư sĩ, năm sinh và mất không rõ, người Mục Châu, sống vào đời Đường Hiến Tông (778-820), ẩn cư không làm quan. Ông là con rể của Thi Kiên Ngô 施肩吾. Thơ ông còn 4 bài chép trong "Toàn Đường thi".