Hỡi các vị Phật cao quý
nơi xứ sở hiền minh
Con thiết tha cầu xin
Cơn mưa ngọt lành Chánh pháp

Xin phá tan những mầm chồi độc hại
Cắm rễ sâu trong mảnh đất vô minh
Và tưới nhuần cánh đồng tâm của chúng sinh
Nơi cây cỏ thiện lành đua nhay nảy nở

Ôi! Tâm là cánh đồng rạng rỡ trăng thu
Chín rộ mùa trái hoa viên giác!


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều người dịch), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)