Người làm vườn dễ thương ơi
Có mong muốn biết chuyện đời tại sao
Không ai đánh lén từ sau
Như tôi không biết lẽ nào mà ra
Rằng không nên đánh đàn bà
Dù cho với một cành hoa... Thưa bà