Trên bờ biển bang Texas
Giữa Mobile với Galveston
Nơi đây có một vườn hồng
Bao quanh biệt thự khuất trong khu này
Vườn hồng chẳng biết của ai

Một người phụ nữ thường hay bộ hành
Trong khu vườn chỉ một mình
Còn tôi đi dưới bóng xanh trên đường
Nhìn nhau cho mắt vấn vương

Mennonite tên gọi thường của em
Áo hồng em chẳng cài khuy
Áo tôi thì thiếu hai khuy cúc cài
Nhìn nhau mà mắt cùng say