Tàu đến, tàu đi tỏa bốn phương
Cầu thang bốc rót dội đêm trường
Than ra thế giới nhen thêm lửa
Thắp sáng bao tình của Việt Nam.


Cẩm Phả bến, 1958