Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quân (1 bài)
- Dương Ức (2 bài)
- Lâm Bô (8 bài)
- Huệ Sùng thiền sư (1 bài)
- Mục Tu (2 bài)
Tạo ngày 21/10/2018 07:10 bởi tôn tiền tử
Gia Luật Long Tự 耶律龍緒 (971-1031) tức Liêu Thánh Tông, tên Khiết Đan là Văn Thù Nô, ở ngôi 49 năm, là một đời toàn thịnh của triều đại Liêu. Ông làm thơ là ngẫu nhiên sau khi làm việc công, cho nên phần nhiều chợt mà nên. Thơ ông học Bạch Cư Dị, không cần tỉa tót, chỉ còn hai bài.