Một lần chế vật báu
Giúp nghìn thu nghiệp vương
Trung Nguyên không giữ nổi
Báu này về bắc phương
Con cháu giữ cẩn thận
Nghiệp nối đời thịnh hưng

tửu tận tình do tại